Wielki Post – czas nawrócenia i pokuty.

Nabożeństwa:
Droga Krzyżowa – piątek, godz. 17.30,
Gorzkie Żale – środa i niedziela, godz. 16.30.

Sakramenty i posługi

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją. (KK 1131)

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  (Mt 28, 19)

Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.
(Dz 10,45-47)

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje».  (Mt 26, 26)

Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.  (J 20,22-23)

Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. (J 13,34)

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
(J 11,25-26)

Pomóż Parafii przekazując 1,5% na Fundację pod Damaszkiem!


KRS Fundacji pod Damaszkiem:
KRS 0000704557