Oblicza świętości

Miał nie ukończyć seminarium. Wszak w ocenie jednego z profesorów Panu Bogu nic nie przyjdzie z takiego osła. Pokorny seminarzysta jakim był Jan Maria Vianney, patron dnia dzisiejszego oraz patron proboszczów odpowiedział w odpowiedzi miał powiedzieć, że skoro Samson tylko samą oślą szczęką pobił cały zastęp Filistynów, to cóż dopiero będzie mógł zdziałać Bóg mając do dyspozycji całego osła…

Bóg patrzy na świat i na człowieka inaczej, niż patrzymy my sami. To, co dla nas głupie i małe, wielokrotnie znajdowało uznanie w oczach Bożych. Podobnie, jak to, co dla nas wielkie i cenne, nie raz okazywało się bezwartościowym w oczach Pana. Jak więc żyć, aby droga świętości nie okazywała się nieustannym błądzeniem i kluczeniem po bezdrożach naszego życia?

Święty Jan Maria szukał odpowiedzi na pytanie o sens i kierunek swojej posługi w pokorze i wielkim zaufaniu Panu Bogu. Jego pracowitość, oddanie, poświęcenie sprawiały, że musiał dodatkowo konfrontować się z fizycznymi atakami Złego. Surowa pokuta i modlitwa dawały mu siłę nie tylko do sprawowania posługi proboszcza oziębłego duchowo Ars, ale także do całych godzin spędzanych w konfesjonale. W słabości swojego ciała a nawet w słabości intelektu odnajdował moc, która tym bardziej popychała go do coraz większego zaufania Panu Bogu.

Powracając zatem z nurtującymi nas pytaniami do naszych czasów warto zdać sobie sprawę z tego, że skoro ludzie, którzy w ocenie bliźnich byli zbyt słabi aby poświęcić się na wyłączną służbę Bogu sięgnęli wyżyn świętości, to jaką odpowiedzialność posiadamy my sami w naszych czasach, kiedy Bóg dał nam poznawać tajniki świata poprzez dostęp do współczesnej wiedzy i technologii.

Gdybyśmy dziś potrafili wykorzystywać to, co jest nam dane jak święci Pańscy wykorzystywali wszystkie możliwości swojego życia, aby służyć Bogu, jakże inny byłby świat! Gdybyśmy chcieli, zamiast narzekać, że wrogowie wiary dysponują środkami przekazu oraz specami od reklamy dostęp do mediów, którymi posługujemy się na co dzień, nie do spamowania świętymi obrazkami i siania zabobonu tzw. łańcuszkami, ale do dawania naturalnego świadectwa wiary, jakże bardzo przy pomocy Ducha Świętego zmieniłoby się oblicze ziemi, tej ziemi, na której żyjemy. Może nawet bardziej, niż przez posługę św. Jana Marii zmieniło się oblicze Ars…

Pomożesz nam siać Słowo Boże w Internecie? Wejdź na stronę i wesprzyj nas: https://zrzutka.pl/yhdj73

PIERWSZE CZYTANIE (Jr 30,1-2.12-15.18-22)
Kara za grzechy Izraela i jego odnowienie

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

Słowo, z którym Pan zwrócił się do Jeremiasza: „To mówi Pan Bóg Izraela: «Napisz w księdze wszystkie słowa, jakie powiedziałem do ciebie».
To bowiem mówi Pan: «Dotkliwa jest twoja klęska, nieuleczalna twoja rana. Nikt się nie troszczy o twoją sprawę, nie ma lekarstwa, by cię uzdrowić. Wszyscy, co cię kochali, zapomnieli o tobie, nie szukają już ciebie, gdyż dotknąłem ciebie, tak jak się rani wroga, surową karą. Przez wielką twą nieprawość pomnożyły się twoje grzechy. Dlaczego krzyczysz z powodu twej rany, że ból twój nie da się uśmierzyć? Przez wielką twoją nieprawość i liczne twoje grzechy tak tobie uczyniłem».
To mówi Pan: «Oto przywrócę znowu namioty Jakuba i okażę miłosierdzie nad jego siedzibami. Miasto zostanie wzniesione na swych ruinach, a pałace staną na swoim miejscu. Rozlegną się stamtąd hymny pochwalne i głosy pełne radości. Pomnożę ich, by ich nie ubywało, przysporzę im chwały, by nimi nikt nie pogardzał. Jego synowie będą tak jak dawniej i jego zgromadzenie powstanie wobec Mnie; ukarzę natomiast wszystkich jego ciemięzców. A jego władca będzie z niego, panujący jego będzie od niego pochodził. Zapewnię mu dostęp do siebie, tak że się zbliży do Mnie. Bo kto inaczej miałby odwagę zbliżyć się do Mnie?» – mówi Pan.
Wy będziecie moim narodem, a Ja będę waszym Bogiem”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 102,16-18.19-20a i 21.29 i 22-23)

Refren: Lud wyzwolony niech wychwala Pana.

Poganie będą się bali imienia Pana, *
a Twej chwały wszyscy królowie ziemi.
Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie, +
przychyli się ku modlitwie opuszczonych *
i nie odrzuci ich modłów.

Należy to spisać dla przyszłych pokoleń, *
lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.
Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, +
aby usłyszeć jęki uwięzionych, *
aby skazanych na śmierć uwolnić.

Synowie sług Twoich bezpiecznie mieszkać będą, *
a ich potomstwo będzie trwało w Twej obecności.
By imię Pana głoszono na Syjonie i Jego chwałę w Jeruzalem, *
kiedy zgromadzą się razem narody i królestwa, by służyć Panu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 130,5)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pokładam nadzieję w Panu,
ufam Jego słowu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 14,22-36)
Jezus kroczy po jeziorze

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Skoro tłum został nakarmiony, Jezus zaraz przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny.
Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.
Wtedy Jezus odezwał się do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”.
Na to odpowiedział Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie”.
A On rzekł: „Przyjdź”.
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj mnie”.
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: „Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: „Prawdziwie jesteś Synem Bożym”.
Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy Go, rozesłali posłańców po całej tamtejszej okolicy, znieśli do Niego wszystkich chorych i prosili, żeby przynajmniej frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć; a wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni.

Oto słowo Pańskie.