Czego chcesz od nas Jezusie?

Krzyk opętanego demaskuje to, co w grzechu małe, zalęknione, skazane na porażkę. Demony gromione przez Zbawiciela wiedziały, że przyszedł On pokonać zło, że dokonując zbawienia wyrwie człowieka z ręki Złego. Jednak nie tylko w tym przypadku, ale także w innym manifestują swoją obecność, innym razem próbują negocjować, aby wypędzone z człowieka mogły wejść w świnie. Ich krzyk, wołanie, z jednej strony wywołuje lęk i przerażenie świadków owego egzorcyzmu, ale z sprawia, że w świat niesie się świadectwo, iż Ten, Który ma moc nad duchami nieczystymi, który panuje nad siłami przyrody, potrafi uzdrawiać i wskrzeszać jest prawdziwe Synem Bożym.

Jezus nie polega jednak na świadectwie demonów. Gromiąc je zabrania im mówić. Nie chce, aby ujawniały kim On jest, ale chce, aby świadectwo o Nim dawał Duch Prawdy. Czyż bowiem można polegać na świadectwie ojca kłamstwa?

W naszych czasach co jakiś czas również słyszymy o tym, co działo się podczas egzorcyzmów i co wykrzyczały demony gromione w Imię Chrystusa. Owszem, te manifestacje i sam egzorcyzm ukazują nam potęgę Zbawiciela, który starł w proch zło i kiedyś przyjdzie powtórnie aby sądzić żywych i umarłych, ale treść orędzia o zbawieniu powinniśmy czerpać z Ewangelii a nie diabelskich manifestacji.

Doczekaliśmy czasów, gdzie zło staje się bardziej realne od dobra, gdzie wśród wielu młodych ludzi większe zainteresowanie budzi egzorcyzm i opętanie niż jakiekolwiek dzieła miłości. Tymczasem oprócz krzyku gromionych demonów świat pełen jest obecności Ducha Świętego. Cudów, które dostrzeżone nawet gołym okiem ej miłości i obecności w świecie.

Orędzie Ewangelii głoszone tak w czasach Zbawiciela jak i w nam współczesnych wywołuje różne reakcje. Jedni unikają w ogóle mówienia o demonie, nazywając to straszenie diabłem. Inni wręcz przeciwnie przestrzegają przed zakusami Złego Ducha czyniąc z tego faktu główny motyw przepowiadania. Tymczasem głosząc Ewangelię nie można zapominać zarówno o realizmie zła jak i zwycięstwu dobra. Jezus nie toczy walki z demonami. On jest pogromcą Demona. Jego pojawienie się oznaczało kres panowania złego w świecie. Golgota i poranek zmartwychwstania otworzyły na nowo bramy raju z pomocą Bożej łaski wszyscy możemy osiągnąć chwałę zbawionych.

Czyż więc mamy milczeć o tym zwycięstwie dobra nad złem? Miłości nad nienawiścią? Czyż mamy nie dawać świadectwa że zło zostało pokonane? Słowo Ewangelii jest słowem głoszonym z mocą. Jest orędziem, które przenika niczym miecz obosieczny. Zatem niech będzie ono dla nas mieczem dającym zwycięstwo nad złem, niech będzie narzędziem zbawienia i szerzenia w świecie przesłania Dobrej Nowiny.

Pomożesz nam głosić Ewangelię w świecie? Wejdź na stronę https://zrzutka.pl/yhdj73 i wesprzyj nas.

PIERWSZE CZYTANIE  (1 Kor 2,10b-16)
Duch Boży daje poznanie Boga

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, wyjaśniając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha.
Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana, tak by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 145,8-9.10-11.12-13ab.13cd-14)

Refren: Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie.

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach *
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Łk 7,16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 4,31-37)
Uzdrowienie opętanego

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy.
A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: „Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody.
Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: „Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą”.
I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

Oto słowo Pańskie.