Bóg na ławie oskarżonych

„Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Czyż nie słyszymy tego co dnia, gdy bojówkarze współczesnego nihilizmu próbują zamknąć nam usta i narzucić swoją wizję świata? „Sposób postępowania Boga jest zły”, słyszymy codziennie z ust współczesnych propagatorów tzw. postępu, którzy postanowili dzieło stworzenia przekształcić odbierając mu podobieństwo, jakie odcisnął na nim Stwórca na podobne wyobrażeniom swojej unurzanej w grzechach duszy.

Bóg stworzył świat, stworzył też człowieka jako mężczyznę i kobietę, zaś wojujący z Bogiem i dziełem stworzenia ludzie postanowili anulować ów akt Twórczej mocy Boga i postanowili ustanowić cały szereg płci, według upodobań ludzkiej pożądliwości i perwersji. Bóg skierował serce mężczyzny ku sercu kobiety aby łączność dwóch dusz doprowadziła do połączenia w jedno ciało ich ciał i sprawiła, że podzielą się życiem i miłością współpracując z Bogiem w dziele przekazywania życia i wychowani do miłości. Żądny boskiej władzy człowiek postanowił natomiast wymyślić luźne związki zamieniając mężów i żony na partnerów, a miłość na pożądanie. Bóg powiedział, „zaludnijcie ziemię”, ale krąg egoistów, których nie mogą nasycić bogactwa, za które inni przeżyli by setki lat zaczęli krzyczeć „depopulacja”. Ludzi jest za dużo i nie wystarczy tej ziemi dla wszystkich.

„Sposób postępowania Pana nie jest słuszny” słyszymy na nowo, gdy zachowując resztki przyzwoitości i odwagi cywilnej mówimy nie zabijaj – życie ludzie ważniejsze jest od życia zwierzęcia. Te same słowa słyszymy, kiedy napominamy by nie cudzołożyć, nie kraść i nie przysięgać fałszywie. Wszak człowiek postanowił nie być już dłużej na „obraz i podobieństwo”, ale swój zamazany grzechem obraz własnej duszy odcisnąć na świecie, domagając się nie tylko uznania, lecz afirmacji dla swoich perwersji.

Zbuntowani i obrażeni na Boga przypominamy sobie o Nim, gdy zatrute ziarno, jakie zasialiśmy w świecie zaczyna przynosić owoce uśmiercające świat w którym na co dzień żyjemy. Wtedy też uznajemy, że sposób postępowania Pana wcale nie jest słuszny i głośno a zarazem oskarżycielsko krzyczymy, „gdzie byłeś”, gdy śmierć zaproszona do naszego życia zaczyna dotykać tych, na których choć trochę jeszcze nam zależy.

Oskarżyliśmy Boga, że źle rządzi światem. Przeprowadziliśmy swoisty impeachment zdejmując z Tronu Boga i zasiadając, aby poprawić jego dzieło stworzenia. Bóg choć nie abdykował, to pozwolił nam rządzić światem, w którym wszyscy żyjemy, licząc, że my, marnotrawne syny kiedyś się opamiętamy, że może przyjdzie chwila refleksji, zanim ktoś naciśnie atomowy guzik, wypuści wirusa, który nie tylko przerazi, ale zasieje zagładę, zanim wszyscy uznają, że face plus facet, a kobieta z kobietą to ani związek ani prawdziwa rodzina…

Ten eksperyment z detronizacją Boga wchodzi właśnie w kluczową fazę, gdy człowiek sam uznał się za gorszego od zwierząt, kiedy nie chcąc paść na kolana przed Bogiem padł niczym martwy przed chińskim wirusem.

Tej wczesnojesiennej niedzieli, zanim znów nas wystraszą i pozamykają kościoły, zanim zaczną zarządzać strachem, jak się zrządza gronem niewolników, wsłuchajmy się raz jeszcze w treść tej przypowieści, z której płynie szansa dla zbuntowanych dzieci. Może to czas ostatni aby się opamiętać i spełnić wolę Boga, może to ostatnia chwila, aby paść na kolana przed prawdziwym Bogiem, może czas wreszcie obudzić nasze sumienia i zdać sobie sprawę, że „Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie” to jest ono w Chrystusie.

Pomożesz nam budzić uśpione sumienia i przypominać o miejscu Boga w świecie i naszym miejscu w sercu Boga? Wejdź na stronę i dołącz do naszych darczyńców: https://zrzutka.pl/yhdj73

 

PIERWSZE CZYTANIE (Ez 18,25-28)

Bóg nie chce śmierci grzesznika

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan Bóg: „ Wy mówicie: »sposób postępowania Pana nie jest słuszny«. Słuchaj jednakże, domu Izraela: czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 25,4–5.6–7.8–9)

Refren:  Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *

naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,

* Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

 

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *

na swoją miłość, która trwa od wieków.

Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, + lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,

* ze względu na dobroć Twą, Panie.

 

Dobry jest Pan i prawy, *

dlatego wskazuje drogę grzesznikom.

Pomaga pokornym czynić dobrze, *

uczy pokornych dróg swoich.

 

DRUGIE CZYTANIE (Flp 2, 1-11)

Jezus Chrystus wzorem pokory

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.

 

Bracia: Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 10, 27)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA (Mt 21,28-32)

Nawrócenie prowadzi do zbawienia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: »Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: »Nie chcę«. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”. Mówią Mu: „Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

Oto słowo Pańskie.