Trzech Archaniołów

Nasza wiedza religijna bywa różna. Niekiedy spotykamy się się z sytuacją, gdzie ludzie podający się za wierzących publicznie deklarują, że nie wierzą w życie wieczne, odrzucają przykazania, występują przeciwko nauczaniu Kościoła. Ciekawe reakcje budzi również przypominanie o istnieniu aniołów. Dla wielu niestety prawda o tych duchach przeczystych to urocze bajeczki opowiadane dzieciom, z których szybko się wyrasta. Tymczasem nie tylko istnienie aniołów, ale postaci trzech archaniołów, których święto dziś obchodzimy to część Objawienia.

Pismo Święte Nowego Testamentu praktycznie już na samym początku ukazuje sceny, w których Gabriel – Boży posłaniec rozmawia najpierw z Zachariaszem, później zaś z Maryją o Bożych planach, które wkraczają w ich życie. Zarówno w przypadku Zachariasz jak i Maryi owe zapowiedzi mają kolosalne znaczenie dla całej ludzkości. Archanioł Gabriel, ów mąż Boży, który został posłany aby w imieniu Najwyższego obwieścić zamiary Pana Dziejów staje się zatem niejako aniołem stróżem świętej rodziny. Zapowiada narodziny Jana Chrzciciela, zwiastuje Maryi, że zostanie Bożą Rodzicielką a jak uważają niektórzy pisarze chrześcijańscy, to właśnie on ukazuje się Józefowi we snach, pociesza Zbawiciela w Ogrójcu aż wreszcie ukazuje się niewiastom przy grobie.

Archanioł Michał to wojownik, który okrzykiem „Któż jak Bóg” odpowiada na bunt Lucyfera. Zatem dziś w coraz trudniejszych czasach próby naszej wiary staje się potężną obroną przeciwko zasadzkom i niegodziwościom szatana. Coraz częściej odmawiamy modlitwę – egzorcyzm, który przyzywa jego pomocy. To archanioł Michał w Apokalipsie stoi na czele duchów niebieskich i walczy z szatanem.

Rafał, najmniej znany szerokiej rzeszy wiernych występuje w Starym Testamencie i prowadzi Tobiasza ukazując dobro Bożej Opatrzności. Rafał jest tym, który zaświadcza, że Bóg ulecza.

Liczne świadectwa biblijne o istnieniu aniołów, a także imiona owych trzech mężów Bożych, zwanych archaniołami przypominają nam, że mamy w przypadku owych duchów przeczystych z prawdą wiary, której nie wolno nam ani pominąć, ani zlekceważyć. Boć może większa byłaby nasza pobożność związana z kultem aniołów, gdybyśmy częściej sięgali po Pismo święte i znali ich historię. Wiedzieli, w jaki sposób Bóg w swoich odwiecznych planach posługuje się swymi posłańcami i kiedy nas zaprasza do tego, abyśmy współpracowali z nimi dla naszego własnego zbawienia.

Pomożesz nam przypominać o istnieniu aniołów i szerzyć ich kult? Jeśli możesz, wejdź na stronę https://zrzutka.pl/yhdj73 i dołącz do grona naszych darczyńców.

PIERWSZE CZYTANIE  (Dn 7,9-10.13-14)
Zastępy aniołów służą Bogu

Czytanie z Księgi proroka Daniela.

Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła to płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.
Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Oto słowo Boże.

albo:

PIERWSZE CZYTANIE  (Ap 12,7-12a)
Michał i jego aniołowie walczą z szatanem

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.

Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż Starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 138,1-5)

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich;
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię za łaskę Twoją i wierność, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, *
gdy usłyszą słowa ust Twoich,
i będą opiewać drogi Pana: *
„Zaprawdę, chwała Pana jest wielka”.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Ps 103,21)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (J 1,47-51)
Ujrzycie aniołów Bożych

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”.
Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?”
Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”.
Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!”
Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: «Widziałem cię pod drzewem figowym»? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.
Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

Oto słowo Pańskie.