Deszcz sprawiedliwości

Czyż i my nie odnajdujemy w zapowiedzi proroka Izajasza także nadziei dla naszych dni? Czasy mesjańskie miały przynieść sprawiedliwość. To właśnie pragnący sprawiedliwości byli jednymi ze słuchaczy Kazania na Górze. Usłyszeli tam, że będą nasyceni. Jednak Ten, Który głosił słowa pociechy i nadziei Sam został skazany w najbardziej niesprawiedliwym procesie, jaki zna ludzkość. Dziś, dwa tysiące lat po tamtych wydarzeniach świat stracił nadzieję na sprawiedliwość. Wielu już nie ukrywa, że na oszustwie, kombinowaniu, fałszywych obietnicach i półprawdach chce budować swoją karierę i przyszłość. Procesy sądowe przestały być nadzieją na sprawiedliwość a do sądu już nie idzie się po sprawiedliwość lecz wyrok. Czy zatem możliwy jest jeszcze deszcz sprawiedliwości, który zapowiada prorok?

Kiedy Zbawiciel wyszedł na ulice głosząc Królestwo Boże, uzdrawiając, wskrzeszając i gromiąc demony, sam Jan zaczął rozmyślać nad nadejściem sprawiedliwości. Wszak zapowiadał rychły sąd dla tych, co się nie nawrócą. Jednak Boże Młyny mielą powoli. Dlatego Zbawiciel cytując Starotestamentalne proroctwa ukazuje, że już nadeszły czasy mesjańskie. A sprawiedliwość? Chyba dla naszego wspólnego dobra musi jeszcze zaczekać.

Sam Zbawiciel wyjaśnił to w przypowieści o chwaście na polu. Istnieje i będzie istniał aż do czasu żniwa, aby razem z nim nie wyrwać szlachetnego ziarna pszenicy. By ze złem nie niszczyć dobra. czas, który jest nam dany, jest czasem opowiedzenia się po stronie dobra i nadzieją nie tyle na sprawiedliwość, co na miłosierdzie.

Sprawiedliwość była i jest cnotą. I to cnotą kardynalną. Jednak Pismo święte przypomina nam, że Bóg jest Sędzią Sprawiedliwym, Który będzie nas sądził i że będzie to sąd nieubłagany dla tych, którzy nie czynili miłosierdzia, gdyż miłosierdzie odnosi tryumf nad sądem.

Powinniśmy zatem liczyć na sprawiedliwość, czy zaniechać dążenia do jej osiągnięcia? Mamy marzyć o nadejściu lepszych czasów, czy też zapomnieć o tej obietmicy?

Sprawiedliwość jest absolutnym minimum, do jakiego jesteśmy zobowiązani. Czyniąc niesprawiedliwość obrażamy Boga i krzywdzimy ludzi. Miłosierdzie jest bezinteresowne. Wielkie. Jest miłością Chrystusa, która nas przynagla. Zatem mylenie miłosierdzia z niesprawiedliwością, jest jak pomylenie miłości z gwałtem, pochwały z ironią, lekarstwa z trucizną. Choć wołanie o sprawiedliwość wciąż dociera do nieba z różnych zakątków naszego globu, choć niesprawiedliwy proces Zbawiciela dla wielu jest niezrozumiały, my jesteśmy świadkami Jego miłości i zmartwychwstania. Świadkami tego, że na Golgocie zwyciężyła miłość nie zaś niesprawiedliwość. W Wielkanocny poranek zwyciężyło życie, a nie śmierć to więc jest nasyceniem dusz dla pragnących sprawiedliwości a zarazem wezwaniem do miłosierdzia tych, którzy wciąż dorastają w miłości. Wystrzegać się niesprawiedliwości i czynić miłosierdzie to droga na której przygotowujemy nasze serca na przyjście Pana. Zatem, Przyjdź Panie Jezu.

Pomożesz nam wołać o miłosierdzie i świadczyć przeciw niesprawiedliwości? Wesprzyj nas na stronie: https://zrzutka.pl/yhdj73

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25)
Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

«Ja jestem Pan, i nikt poza Mną. Ja czynię światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko.
Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! Niechaj ziemia się otworzy, niech zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość! Ja, Pan, jestem tego Stwórcą».
Albowiem tak mówi Pan, Stworzyciel nieba, On Bogiem, który ukształtował i wykonał ziemię, który ją mocno osadził, który nie stworzył jej bezładną, lecz przysposobił na mieszkanie: «Ja jestem Pan i nie ma innego.
Czyż nie Ja jestem Panem, a nie ma innego boga prócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną. Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem i nikt inny!
Przysięgam na siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie, mówiąc: „Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc”. Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego zżymali. W Panu uzyska swe prawo i dostąpi chwały całe plemię Izraela».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 85, 9ab-10, 11-12, 13-14)

Refren: Sprawiedliwego spuśćcie nam, niebiosa.

Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: *
oto ogłasza pokój ludowi i świętym wyznawcom.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie †
dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Łaska i wierność spotkają się z sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam szczęściem obdarzy, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim *
a śladami Jego kroków zbawienie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Iz 40, 9-10)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny,
oto Pan Bóg przyjdzie z mocą.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 7, 18b-23)
Na Chrystusie spełniają się proroctwa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.

Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: «Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»
W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc:
«Idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie».

Oto słowo Pańskie.