Nasz rodowód

Rodowód Jezusa Chrystusa to jeden z tych fragmentów Ewangelii, gdzie bardzo wielu wiernych słucha, nic nie rozumie i zadaje sobie pytanie, po co właściwie Kościół czyta nam ten fragment. Zacznijmy więc od początku.

Pamiętam zaskoczenie wielu pielgrzymów, kiedy podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej złożyliśmy wizytę w Domu Pokoju, prowadzonym przez polskie siostry zakonne. Tłumaczyły one, jak ważne są sierocińce na Bliskim Wschodzie, gdzie nie ma zwyczaju adopcji. Dla nas adopcja jest czymś normalnym. Dziecko jednych rodziców zostaje przyjęte przez innych, którzy daj mu miłość i dom. Tam nie praktykuje się adopcji, a dzieci trafiają do sierocińców. Dlaczego? Aby dziecku nie odbierać tożsamości. Dla nas to dziwne, niezrozumiałe i krzywdzące. Jednak w tej części świata, gdzie rodowody, rody i pamięć o przeszłości odgrywają tak ważną rolę tak interpretuje się rzeczywistość.

Nie piszę tego, aby uzasadniać wyższość sierocińca od adopcji, wręcz przeciwnie. W naszych rozważaniach chodzi jedynie o wskazanie, co robi rodowód naszego Zbawiciela nie tylko w Ewangelii, ale w dzisiejszej liturgii Słowa. Pokazuje, że Jezus oprócz tego, że jest prawdziwym Bogiem, jest też prawdziwym człowiekiem. Z historią i pochodzeniem. Co więcej, właśnie ten rodowód pokazuje, że Zbawiciel jest z rodu króla Dawida, jest potomkiem Abrahama i Tym, Który przychodzi aby zdobyć posłuch u narodów, aby laskę pasterską i berło dzierżone przez potomków Jakuba wziąć i rozciągnąć na cały świat.

Choć Ewangelia wspomni, że Józef i Maryja udali się na spis ludności do Betlejem, gdyż pochodzili z rodu Dawida, ów rodowód wyprowadza królewskie pochodzenie Józefa. Małżeństwo z Maryją rozciąga więc owo pochodzenie na Zbawiciela. Po co nam jeszcze rodowód Zbawiciela? Oprócz tego, że jest dowodem na człowieczeństwo Jezusa i Jego królewskie pochodzenie a także na wypełnienie się proroctw Starego Testamentu?

Z całą pewnością ów rodowód stawia nam pytanie o nasze pochodzenie i naszą przynależność. Historię i teraźniejszość. Jako potomstwo Abrahamowe jesteśmy przecież dziećmi Obietnicy. Ta obietnica ostatecznie spełnia się w Jezusie Chrystusie. czyż zatem możemy postępować jak dzieci nierządu? Czy godzi się nam zapominać, że jesteśmy ludem kapłańskim i ludem królewskim? Tudzież ludem prorockim, Bogu na własność poświęconym? Oto zbliżają się święta Narodzenia Pańskiego. Zdążyliśmy zapewne już zrobić zakupy, zastanawiamy się czy damy radę odwiedzić bliskich lub z kim w tym roku zasiądziemy do Wieczerzy Wigilijnej. Czy jednak pomyśleliśmy już o udaniu się do miejsca, które przypomni nam o naszym pochodzeniu i „rodowodzie? czy wiemy już gdzie w tym czasie ograniczeń pójdziemy do kościoła i przeżyjemy spotkanie ze Zbawicielem. Bo przecież nie zadowolimy się chyba, poza tymi, którzy absolutnie nie mają wyjścia ze względu na chorobę lub kwarantannę transmisją medialną w miejsce żywego uczestnictwa w Eucharystii? Wszak jesteśmy dziedzicami Królestwa a nie mediów…

Pomożesz nam przypominać o naszym królewskim rodowodzie? Wesprzyj nas na stronie: https://zrzutka.pl/yhdj73

PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 49, 1a. 2. 8-10)
Chrystus będzie pochodził z pokolenia Judy

Czytanie z Księgi Rodzaju.

Jakub przywołał swoich synów i powiedział do nich: «Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, ojca waszego! Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów! Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon!
Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu: jak lew się czai, gotuje do skoku, do lwicy podobny, któż się ośmieli go drażnić? Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród jego kolan, aż przyjdzie Ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 72, 1-2. 3-4ab. 7-8. 17)

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Boże, przekaż Twój sąd Królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.

Niech góry przyniosą pokój ludowi, *
a wzgórza sprawiedliwość.
Otoczy opieką ubogich z ludu, *
będzie ratował dzieci biedaków.

Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość *
i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Niech Jego imię trwa na wieki, *
jak długo świeci słońce, niech trwa jego imię.
Niech jego imieniem wzajemnie się błogosławią *
niech wszystkie narody ziemi życzą mu szczęścia.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Mądrości Najwyższego, która zarządzasz wszystkim mocno i łagodnie,
przyjdź i naucz nas drogi roztropności.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 1, 1-17)
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esrona; Esron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida.
Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.
Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Oto słowo Pańskie.