Prawdziwa braterska miłość

Nauka płynąca z listów św. Jana Apostoła ukazuje nam głębię pojmowania miłości Boga i bliźniego. Ukazuje wiarę nie jako teorię daleką od życia ale jako naukę bezpośrednio kierującą naszym życiem. Papież Franciszek zwracając uwagę na nierówności społeczne istniejące na świecie wiele razy nawołuje do tego, aby wdrażać w życie „czystą Ewangelię”. Kierować się nauką Zbawiciela, które nie jest poddana naszej zwyczajowej cenzurze, polegającej na przyjmowaniu tylko tego, co jest nam wygodne.

Przykazania miłości są bardzo wymagające. Jeśli w nich streszcza się całe Prawo i Prorocy, to znaczy, że w nich zawiera się także sedno Ewangelii. Tak, jak nie da się wymaganiami miłości bliźniego zastąpić całej wiary i religijności, tak nie da się ocalić prawdziwej religijności i wiary bez uwzględnienia miłości bliźniego. Zostałaby ona wówczas jedynie zbiorem nauk i praktyk nie mających żadnego przełożenia na nasze życie.

Tymczasem prawdziwa wiara to miłość Boga nade wszystko i miłość bliźniego swego jak siebie samego. Miłość posunięta aż do miłości nieprzyjaciół. Takiej miłość świat nienawidzi. Zatem dążenie do sytuacji, w której wszyscy będą nam przytakiwać i nam schlebiać nie będzie nigdy możliwe przy zachowaniu prawdziwie Ewangelicznego porządku.

Świat zna różnych filantropów i dobrodziejów. Tych od depopulacji i bardziej swojskich od „róbta co chceta”. Dlaczego są tak zagorzałymi przeciwnikami Ewangelii jeśli jej najważniejszą treścią jest jakaś forma filantropii? Otóż warto tu przypomnieć słowa Zbawiciela wypowiedziane przed Piłatem. „Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi bili by się o mnie, abym nie został wydany”.

Ocenzurowana Ewangelia, zarówno z miłości Boga nade wszystko jak i z miłości bliźniego będzie zawsze karykaturą Ewangelii. Namiastką daną ludziom, aby odwieźć ich od Prawdy, Piękna i Dobra a zauroczyć jakąś formą „dobroludzizmu” dążącego do zawładnięcia ludzkimi duszami. Prawdziwa miłość zawsze musi być zakorzeniona w Miłości Odwiecznej, z Której bierze początek i do której zdąża.

Pomożesz nam głosić prawdziwą miłość Boga i bliźniego? Wesprzyj nas z Nowym Rokiem:https://zrzutka.pl/yhdj73

PIERWSZE CZYTANIE (1 J 3, 11-21)
Przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi: Taka jest nowina, którą usłyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego i zabił swego brata. A czemu go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe.
Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że Chrystus oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.
Jeśliby ktoś posiadał na świecie majątek i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga?
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serca.
A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serce i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność wobec Boga.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 100, 1-5)

Refren: Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.

Służcie Panu z weselem, *
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Refren: Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

Refren: Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu,
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 1, 43-51)
Chrystus jest Synem Bożym

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa.
Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną». Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra.
Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu».
Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?».
Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».
Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».
Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?».
Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!».
Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

Oto słowo Pańskie.