Misja – nawrócenie

Z czym wiąże się powołanie? W dzisiejszych czasach wielu powołanie definiuje na swój sposób. Jedni będą zatem twierdzić, że misją księdza jest praca z młodzieżą, podczas gdy inni wskazywać będą na starszych, chorych i samotnych, jako na grupę, która powinna być najbliższa sercu duszpasterza. Jeszcze inni zatroskają się nad pójściem do osób uzależnionych, będących na marginesie życia. W tym samym czasie jeszcze inni wskazując na pontyfikat Franciszka zapytają, ile czasu poświęcamy bezdomnym, ludziom ulicy, biednym, którzy żyją tam, gdzie kończy się granica zainteresowania ich losem służb socjalnych i ośrodków pomocy. Zatem które pole działania jest najważniejsze? Gdzie dziś trzeba iść, aby głosić, że Bóg jest Miłością?
Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, warto sięgnąć do dzisiejszej Liturgii Słowa i zobaczyć, w którym momencie Jezus powołuje Apostołów. Otóż po uwięzieniu Jana Chrzciciela Mistrz z Nazaretu zaczyna przepowiadać Królestwo Boże wzywając do nawrócenia. To właśnie wzywanie do nawrócenia oraz bliskość Królestwa motywuje ludzi do pójścia za Jezusem. Ci, którzy szukali innych rzeczy zazwyczaj odchodzą. Bogaty Młodzieniec, który nie znalazł u Jezusa potwierdzenia, że aby być doskonałym nie wystarczy żyć jak żył do tej pory. Ten, który szukał u Jezusa aby Zbawiciel nakazał jego bratu podzielenie się spadkiem odszedł usłyszawszy, że Jezus nie jest sędzią ani rozjemcą między nimi. Ci, którzy szukali uzdrowienia, chcieli doznać lub zobaczyć jakiś cud, odeszli, kiedy otrzymali to, o co prosili.
Dziś też jakże często nasza posługa pośród młodzieży, ubogich czy potrzebujących pomocy kończy się w momencie, kiedy przychodzi zmiana na wikariacie, probostwie czy kapelanii. Nasze przepowiadanie często staje się towarzyszeniem ludziom w ich zmaganiach z codziennością, a coraz mniej jest wzywaniem do nawrócenia. Jest w nas coraz więcej tego świata a coraz mniej wskazywania na nadchodzące Królestwo Boże, do którego winniśmy zmierzać dniem i nocą.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Wiele razy na swoich drogach życia spotykamy i będziemy spotykać ludzi potrzebujących, pragnących uwagi, dobrego słowa czy zwykłego pocieszenie. Nie chodzi o to, aby ich pomijać, czy odmawiać im czysto ludzkiego współczucia lub pomocy. Jednak nigdy nie wolno nam zapominać, od czego Zbawiciel rozpoczął powołanie apostołów. Mianowicie od przepowiadania Królestwa Bożego i wzywania do nawrócenia.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Co przepowiadam, gdy zabieram głos w Imię Boże?

Pomóż nam głosić Królestwo Boże w Internecie i wzywać do nawrócenia. Wesprzyj nas: https://zrzutka.pl/yhdj73

PIERWSZE CZYTANIE

Hbr 1, 1-6Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.

Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział Bóg kiedykolwiek: «Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem»? I znowu: «Ja będę Mu ojcem, a on będzie Mi Synem»?

A skoro ponownie wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: «Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży».

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 97
Psalm (Ps 97 (96), 1-2. 6 i 7c. i 9 (R.: por. 7c))
Hołd Mu oddajcie, wszyscy aniołowie

Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Hołd Mu oddajcie, wszyscy aniołowie

Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa †
i wszystkie ludy widzą Jego chwałę. *
Wszystkie bóstwa hołd Mu oddają.
Ponad całą ziemią Ty jesteś wywyższony *
i nieskończenie wyższy od wszystkich bogów.

Hołd Mu oddajcie, wszyscy aniołowie

WERSET PRZED EWANGELIĄ (ALLELUJA)

Mk 1, 15
Alleluja, alleluja, alleluja

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Mk 1, 14-20Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.