Któż z nas nie zna tej pieśni, pełnej gorzkich pytań, które domagają się także od nas odpowiedzi na ogrom dobra, jakim obdarował nas Pan? „Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił”, pyta dziś w pierwszym czytaniu w imieniu Najwyższego prorok Micheasz napominając lud wybrany. Bóg bowiem od dawien dawna poszukiwał i poszukuje człowieka, aby obdarować go swoją obecnością. Przypomina wszystkie wielkie dzieła, jakie dokonał w historii zbawienia. Próbuje napominać i domaga się czystości serca zamiast tłustych ofiar. Jednak człowiek przywykł do chodzenia swoimi drogami. Od dawien dawna postępuje w sposób, jaki dobitnie opisuje staropolskie porzekadło: „Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek”. Podobna postawa cechowała tych, co oczekiwali od Zbawiciela festiwalu cudów i udowadniania, że jest on Tym, Który miał przyjść. Jednak Pan Jezus nie zamierzał nikomu nic udowadniać. Co więcej, wypędzając złe duchy zabraniał im mówić, Kim On Jest. Czyniąc cuda unikał jak mógł rozgłosu, ale przemawiając głosił naukę z mocą. To wszystko sprawiało, że trzeba było wyjątkowej zatwardziałości serca, aby przynajmniej nie stawiać sobie pytań o pochodzenie tych znaków z nieba i przypisywać je mocy Belzebuba. Jezus przyszedł aby zbawić świat. Przynosił ludziom ulgę na duszy i ciele. Mimo to, zasadnym staje się przypomnienie pytań zawartych w pierwszym czytaniu. „Ludu, cóżem ci uczynił”? Jeśli bowiem lud wybrany odrzucił Zbawiciela, to pojawia się pytanie kogo zatem oczekiwali ludzie? Jakich znaków spodziewali się od Jezusa, jeśli wszystkie, których dokonał nie wystarczyły, i co więcej, w wielu wypadkach budziły jedynie sprzeciw uczonych w Piśmie i faryzeuszy.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE Nas też Jezus pyta o naszą codzienną postawę względem Niego. Otrzymaliśmy w darze z nieba wcale nie mniej, niż lud wybrany podczas swojej długiej historii. Każdy z nas został ochrzczony w Imię Boże. Przyjmujemy Jezusa do naszych serc. Doświadczamy pom wielokroć odpuszczenia grzechów. Cóż zatem powstrzymuje nas przed życiem pełnym cnoty i znienawidzeniem grzechu? Co dzieje się z nami ludźmi, że gotowi jesteśmy składać ofiary, odprawiać długie modlitwy, ale za nic nie chcemy wyrzec się grzechu i tego, co do niego prowadzi? Może warto, kiedy po raz kolejny będziemy odnawiać przyrzeczenia chrzcielne zadać sobie pytanie, na ile traktuję poważnie wypowiadane słowa i czy zamierzam zmienić swoje życie?

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH Czy pamiętam, co Jezus uczynił dla mnie?

Pomożesz nam głosić Ewangelię w Internecie? Wystarczy wejść na stronę i wesprzeć nas: https://zrzutka.pl/yhdj73

PIERWSZE CZYTANIE

Mi 6,1-4;6,6-8

Czytanie z Księgi proroka Micheasza

Słuchajcie, proszę, tego, co Pan powiedział: «Stań, prawuj się wobec gór, niech słuchają pagórki twego głosu!» Słuchajcie, góry, sporu Pańskiego, nakłońcie uszu, posady ziemi! Oto Pan wiedzie spór ze swym ludem i oskarżać będzie Izraela.

«Ludu mój, cóż ci uczyniłem? Czym ci się uprzykrzyłem? Odpowiedz Mi! Tym, że cię wywiodłem z ziemi egipskiej? Że z domu niewoli wybawiłem cię? Że posłałem przed tobą Mojżesza, Aarona i Miriam?»

«Z czym stanę przed Panem i pokłonię się Bogu na wysokości? Czy stanę przed Nim z ofiarą całopalną, z rocznymi cielętami? Czy Pan się zadowoli tysiącami baranów, miriadami potoków oliwy? Czy trzeba, bym wydał pierworodnego mego za mój występek, owoc łona mego za grzech mojej duszy?»

«Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czego żąda Pan od ciebie, jeśli nie czynienia sprawiedliwości, umiłowania wierności i pokornego obcowania z Bogiem twoim?»

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 50Ps 50 (49), 5-6. 8-9. 16b-17. 21 i 23 (R.: por. 23b)

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

«Zgromadźcie Mi moich umiłowanych, * którzy przez ofiarę zawarli ze Mną przymierze». Niebiosa zwiastują Bożą sprawiedliwość, * albowiem sam Bóg jest sędzią.

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

«Nie oskarżam cię za twoje ofiary, * bo twe całopalenia zawsze są przede Mną. Nie przyjmę cielca z twego domu * ani kozłów ze stad twoich».

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

«Czemu wymieniasz moje przykazania * i na ustach masz moje przymierze? Ty, co nienawidzisz karności, * a słowa moje odrzuciłeś za siebie?»

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

«Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć? † Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? * Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy. Kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć Mi oddaje, * a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie».

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

WERSET PRZED EWANGELIĄ (ALLELUJA)

Ps 95 (94), 8a. 7d

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Mt 12,38-42

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: «Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie». Lecz On im odpowiedział:

«Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.

Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili; a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.

Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon».

Oto Słowo Pańskie

Parafia pw. bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie

ul. Kościelna 3, 21-002 Snopków

Telefon:
604 988 929

Adres e-mail:
kancelaria@karolinakozkowna.pl mircomat1@gmail.com

Kancelaria parafialna:

Wszystkie sprawy kancelaryjne można załatwiać po każdej Mszy świętej oraz telefonicznie z Księdzem proboszczem.