W jakim celu Bóg nakazał Noemu zbudować arkę? Miał w ten sposób ocalić siebie i swoich bliskich. Co więcej, jego ocalenie miało przynieść także odrodzenie światu. Jakkolwiek nie interpretowalibyśmy dziś opowiadania o potopie, Bóg dopuścił karę na ziemię. Ludzkość, która pogrążyła się o odmętach zła ma zginąć pod wodami potopu. Słowa opowiadania o potopie zawierają najsmutniejsze słowa, jakie zostały zapisane na kartach Biblii. „Bóg pożałował, że stworzył człowieka”. Jest to zdecydowanie spojrzenie na Boga przez pryzmat patrzenia naszego ludzkiego. Bóg przecież istnieje poza czasem. Bóg zakładał w dziele stworzenia możliwość upadku ludzkości. Jednak skala upadku ludzkości po zbrodni Kaina staje się ogromna. Potop staje się nieunikniony. Jednak mimo tego żalu, Bóg postanawia kontynuować historię świata i zarazem historię człowieka. W Noem daje ludziom drugą szansę.

Noe musiał wyróżniać się na tle swojej epoki. Posłuszny Bogu buduje arkę. Wieki później Abraham będzie targował się z Najwyższym próbując ocalić Sodomę i Gomorę. Ostatecznie jednak poddaje się woli Bożej. To ocala Lota, który słucha Boga i uchodzi z grzesznego miasta.

Dziś zmieniły się czasy. Do niedawna postrzegaliśmy Kościół, jako arkę, która dzięki wodom chrztu niesie ratunek naszej duszy. Przyszli jednak prorocy postępu, którzy skazali na orwellowską ewaporację „Extra Ecclesiam nulla salus”. Co więcej, wychowani na „tolerancji i dialogu”, zamiast na miłości i nauczaniu uznaliśmy, że żadnego potopu nie będzie. Zatem i woda chrztu powoli staje się niepotrzebna. Skoro nic nam nie grozi, skoro Bóg nie ma prawa ani napomnieć ani ukarać ludzkości, jedynym zagrożeniem są doczesne zagrożenia. Wirusy, głód i nienawiść człowieka do człowieka. Tak, nienawiść stała się słowem kluczem do zrozumienia współczesnego świata. Ziejący nienawiścią do Chrystusa i Jego Kościoła ludzie zaczęli sami innych oskarżać o nienawiść. Mówienie prawdy, piętnowanie zła, ukazywanie grzechu jako zagrożenia dla ludzi stało się od tej pory powodem do oskarżania o nienawiść.

Słowa straciły swoje znaczenie. Synowie ciemności zaczęli uciszać głoszących Ewangelię i sami stanęli w miejscu, w którym do tej pory było Sumienie Świata. Kapłaństwo zaczęło mieć wartość tylko taką, jaką ma opieka społeczna. Pierwsze przykazanie uznano za nic nie warte. Podobnie z przykazaniem miłości Boga. Seminaria zaczęły więc pustoszeć. Skoro Arka nie jest nikomu potrzebna na cóż komu jeszcze jej sternicy? Skoro wody chrztu nie będą potrzebne na cóż jeszcze czynić sobie uczniów?

Duch Świata zaczął królować w ludzkich sercach. Tam, gdzie do tej pory była świątynia Ducha Świętego, zaczął panoszyć się Duch Księcia Ciemności. Tymczasem coraz bardziej widać gołym okiem, jak gęstnieją nad nami chmury, jak wiatr zaczyna giąć stare drzewa i wichura ludzkiego szaleństwa może zniszczyć świat, jaki znamy.

Nasza nadzieja w Bogu. Jezus zapewnił nas, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Szukajmy zatem ocalenia w nieskażonej nauce, sakramentach świętych i wierności Bogu. Wszak w czasach Noego też ignorowano zagrożenie a później, gdy Abraham błagał o litość dla Sodomy i Gomory ideologia LGB i tak dalej też miała się równie dobrze co dziś.

Będą nas uważa za szaleńców? To nic, głoś razem z nami Ewangelię w Internecie. Możesz wesprzeć nasze dzieło na stronie: https://zrzutka.pl/yhdj73

PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 9,8-15)
Przymierze Boga z Noem po potopie

Czytanie z Księgi Rodzaju.

Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów:
„Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona żadna istota żywa wodami potopu i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię”.
Po czym Bóg dodał: „A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną i ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 25,4-5.6-7bc.8-9)

Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swe miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa na wieki.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy pokornych dróg swoich.

DRUGIE CZYTANIE (1 P 3,18-22)
Woda chrztu nas ocala

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła.

Najdrożsi:
Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł nawet ogłosić zbawienie duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz zostało uratowanych przez wodę.
Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Moce, i Potęgi.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 4,4b)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA (Mk 1,12-15)
Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali.
Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Oto słowo Pańskie.

Parafia pw. bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie

ul. Kościelna 3, 21-002 Snopków

Telefon:
604 988 929

Adres e-mail:
kancelaria@karolinakozkowna.pl mircomat1@gmail.com

Kancelaria parafialna:

Wszystkie sprawy kancelaryjne można załatwiać po każdej Mszy świętej oraz telefonicznie z Księdzem proboszczem.